Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Управление на европейски инфраструктурни проекти - задочно / Описание

Описание

Управление на европейски инфраструктурни проекти - задочно - Магистър (MA) за бакалаври

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Управление на европейски инфраструктурни проекти - задочно
Учебен план
Анотации

Управление на европейски инфраструктурни проекти - задочно
Факултет Геодезически факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Ректорат, етаж 2, 209Р

Телефон (+359 2) 966 22 01
(+359 2) 963 52 45 /424
0884 94 69 53
Факс (+359 2) 866 22 01
E-mail dean_fgs@uacg.bg

Магистърската програма „Управление на европейски инфраструктурни проекти” е нова за нашата страна и се изучава единствено в Геодезическия факултет при УАСГ.

Обучението в магистърската програма е насочено към управлението на европейски инфраструктурни проекти в съответствие с философията и функционирането на европейските програми и отговарящи на съвременните насоки на развитие, фокусиращи се в тази област към интернационализация на инженерната инфраструктура, хармонизацията на инфраструктурните мрежи и опазването на околната среда.

Обучението е насочено към управлението на европейски инфраструктурни проекти в съответствие с философията и функционирането на европейските програми и отговарящи на съвременните насоки на развитие, фокусиращи се в тази област към интернационализация на инженерната инфраструктура, хармонизацията на инфраструктурните мрежи и опазването на околната среда.

Целта на магистърската програма е да подготви специалисти с компетентност по разработването и структурирането на предложения за европейски инфраструктурни проекти и притежаващи умения и знания да участват в техническото, административното и финансово управление и реализиране на дейностите по проекта. Образователните цели се реализират чрез задълбочаване на теоретичните познания и практическа подготовка в направленията - регионално развитие, информационни технологии, опазване на околната среда.

Квалификационна характеристика специалност "УЕИП"

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър - инженер по управление на европейски инфраструктурни проекти.

Продължителност на програмата: четири семестъра, от които последния семестър – разработване и защита на дипломна работа.

Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към лица с инженерно и урбанистично висше образование по специалности от област 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата
за висше образование най-малко добър със степен „бакалавър” и/или „магистър”.

Формата на обучение е задочна – срещу заплащане при условията на чл. 21 от Закона за висшето образование, а за студентите, завършили редовния бакалавърски курс на обучение по специалност „Устройство и управление на земи и имоти” – при условията на държавна поръчка с класиране за бройките отпуснати от Министерски съвет (класирането на кандидатите е по успех от дипломата за висше образование).

Обучението дава възможност за активно участие в реализа¬цията на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014–2020 и представя методология, която съответства на официалния метод на Европейския съюз „Управление на цикъла на проекта“.

Завършилите специалността УЕИП, извършват дейности свързани с:
• предварителни проучвания, необходими за проектирането на обекти на техни-ческата и социалната инфраструктура;
• управление на риска, качеството и цената в проекта;
• планиране на ресурсите (финасови, материални и човешки), необходими за изграждането на обекта;
• решаване на екологични проблеми при изграждане на инфраструктурни обекти;
• екологична оценка на инфраструктурните проекти;
• използване на съвременните информационни технологии и техники при проуч-ването, проектирането на инфраструктурни проекти;
• провеждане на научни и научно приложни изследвания в областта на проектирането на инфраструктурни обекти;
• извършване на експертна и консултантска дейност при сделки и процедури с недвижими имоти.

и са основни кадри за звената за управление на инфраструктурни проекти към: Министерство на регио¬налното развитие и благоустройството; Министерство на земеделието и храните; Минис¬терство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Министерство на околната среда и водите; Министерство на здравеопазването; общински администрации; научни институти от системата на Българска академия на науката и Селскостопанска академия.