Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Водоснабдяване и канализация / Описание

Описание

Водоснабдяване и канализация - Магистър (MA)

Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-202

Телефон 0884358084; (+359 2) 963 52 45/798; +359 884 358 084
Факс (+359 2) 865 66 48
E-mail dean_fhe@uacg.bg

Завършилите специалността „Водоснабдяване и канализация“ придобиват професионална инженерна квалификация магистър-инженер със специализация съответно „ВиК мрежи и съоръжения“ и „Пречистване на водите“. Те са подготвени да проучват, проектират, изследват, реконструират, модернизират и експлоатират: селищни, промишлени и селскостопански водоснабдителни и канализационни системи; водоснабдителни и канализационни инсталации в сгради; помпени станции; пречиствателни станции за питейни води, битови и промишлени отпадъчни води; съоръжения за третиране на твърди битови и промишлени отпадъци; благоустрояване на населени места; инженерни обекти по опазване на водите от замърсяване; газоснабдяване на населени места и промишлени обекти.

Структура и съдържание на обучението
Брой семестри 10 (9 с аудиторни занятия и един за разработване на дипломна работа)
ECTS точки – 300.
Видове дисциплини - 49 (11 основни, 32 инженерни: 6 не технически)
Възможно е допълнително да се посещават 16 свободно избираеми (факултативни) дисциплини, като придобитите ECTS точки се прибавят към основните.

Академична и практическа част на обучението
През първите шест семестъра студентите изучават основни и общоинженерни дисциплини, след което продължават специализираното си обучение в един от двете избрани от тях специализации – „Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения“ и „Пречистване на водите“.
През последните четири семестъра към по-важните дисциплини се разработват курсови проекти, спомагащи за практическото обучение в областта на проектирането и запознаващи студентите с действащите нормативни документи в областта на проектирането и строителството. По време на обучението са предвидени учебни практики и стажове.

Випускниците от специалността
Завършилите курса на обучение получават степента „магистър“ с професионална квалификация „строителен инженер по Водоснабдяване и Канализация“ и могат да работят като: технически ръководители; проектанти; специалисти в експлоатационни предприятия; проучватели в научно-изследователски институти; специалисти в министерства и в техните поделения; експерти в общински администрации; консултанти; експерти в технически отдели на банки; преподаватели в университети или професионални гимназии; Придобилите степен „магистър“ могат да продължат обучението си у нас или в чужбина за придобиване на научно-образователната степен „доктор“.

квалификационна характеристика

Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ – www.uacg.bg.

Академичната учебна година обхваща два семестъра – зимен и летен – всеки с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики. Зимната ваканция е около една седмица, а лятната е с продължителност от месец и половина през месец август и първата половина на септември.