Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Геодезия - регулирана професия / Описание

Описание

Геодезия - регулирана професия - Магистър (MA)

Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Ректорат, етаж 2, 209Р

Телефон (+359 2) 966 22 01
(+359 2) 963 52 45 /424
0884 94 69 53
Факс (+359 2) 866 22 01
E-mail dean_fgs@uacg.bg

Нашата специалност „Геодезия” (първоначално под наименованието „Земемерно инженерство”) е една от първите две специалности, които се откриват през есента на 1942 г. със създаването на Висшето техническо училище (ВТУ) в България, т.е. това е специалност с вече 76 годишна непрекъсната история.

Традициите и репутацията на 76 годишната ни специалност, съчетана с покриването на Държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ и упоменатите по-горе правоспособности означават само едно – възможност за 100 % професионална реализация и работа по специалността, както в страната, така и в чужбина.

Нашата специалност „Геодезия” (първоначално под наименованието „Земемерно инженерство”) е една от първите две специалности, които се откриват през есента на 1942 г. със създаването на Висшето техническо училище (ВТУ) в България, т.е. това е специалност с вече 76 годишна непрекъсната история.

Нашата специалност „Геодезия“ е широкопрофилна и като такава има положителна оценка от Национална агенция по акредитация и оценяване като специалност от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

Квалификационна характеристика специалност "Геодезия"

Под регулирана професия нашата държава има предвид:

  • дейност включена в Списъка на регулираните професии в Република България;
  • дейност от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората;
  • дейност упражняването на която е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби, за притежаването на специфична професионална квалификация, правоспособност или членство в призната от държавата професионална организация.

Нашите студенти, завършили специалност „Геодезия” получават 4 (четири) правоспобности (съгласно нормативната уредба):

·      за дейности по кадастъра;

·      за дейности по геодезия;

·      за дейности по картография;

·      за дейности в инженерното инвестиционно проектиране част геодезия.

Традициите и репутацията на 76 годишната ни специалност, съчетана с покриването на Държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ и упоменатите по-горе правоспособности означават само едно – възможност за 100 % професионална реализация и работа по специалността, както в страната, така и в чужбина.

Знанията, уменията и компетенциите, които се придобиват по време на обучението, дават възможност на нашите студенти да се реализират професионално в: държавни, общински и частни фирми, банки, органи на държавна и местна власт, проектантски бюра, научно–изследователски звена и институти, средни и висши училища и др.

Много силен акцент в обучението е придобиването на необходимите знания и умения за работа със съвременни (гео)информационни технологии при набиране, визуализиране, съхранение, разпространение на данни/информация с цел изучаване на системата Земя – геоинформационни системи (ГИС), лазерно сканиране, глобални навигационни спътникови системи, тримерни/четиримерни и т.н. модели под/върху/над земната повърхност и др.

За всички свои студенти Геодезическият факултет при УАСГ осигурява:

  • необходимия базов и специализиран софтуер за целия срок на обучението – MS Office, MS Excel, MS Power Point, MS Visio, MS Visual Studio, всички продукти и решения на Autodesk за професионално направление „Архитектура, стоителство и геодезия”, Quantum GIS, ТПЛАН, ТОБЕЛ, CADIS, Leica Office, продукти и решения на ESRI и Bentley (за територията на УАСГ), Trimble Business Center (за територията и базите на УАСГ), МКАД (за територията на УАСГ), специализирани решения и разработки на преподаватели от факултета и/или университета;
  • висококвалифицирани преподаватели на основен трудов договор с университета и практическо обучение в реални условия;
  • судентски мобилности  за обучение и/или с цел практики в 25 университета от 16 държави в Европа по програма Erasmus+ на Европейския съюз в областта на висшето образование.