Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидротехническо строителство / Описание

Описание

Хидротехническо строителство - Магистър (MA)

Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-202

Телефон 0884358084; (+359 2) 963 52 45/798; +359 884 358 084
Факс (+359 2) 865 66 48
E-mail dean_fhe@uacg.bg

 Широкопрофилна специалност в областта на водните проблеми. Студентите се обучават в проектиране, строителство и експлоатация на хидротехнически съоръжения, като язовирни стени, водноелектрически централи, хидротехнически тунели, водни пътища и пристанища, хвостохранилища и др. при съблюдаване и охрана на околната среда.

Широкопрофилна специалност в областта на водните проблеми. Студентите се обучават в проектиране, строителство и експлоатация на хидротехнически съоръжения, като язовирни стени, водноелектрически централи, хидротехнически тунели, водни пътища и пристанища, хвостохранилища и др. при съблюдаване и охрана на околната среда. Съществуването и бъдещото развитие на специалността се основава на големия брой изградени хидротехнически съоръжения, изискващи непрекъснато наблюдение и компетентно поддържане в нормална експлоатация и по-нататъшното развитие на хидроенергетиката в националната енергийна система.

Структура и съдържание на обучението
Брой семестри – 10 (9 с аудиторни занятия и един за разработване на дипломна работа)
ECTS точки – 300.
Видове дисциплини - общо 51 дисциплини (11 основни, 34 инженерни и 6 нетехнически).
Възможно е допълнително да се посещават 14 свободно избираеми (факултативни) дисциплини, като придобитите ECTS точки се прибавят към основните.

Академична и практическа част на обучението
Обучението се провежда под формата на лекции, упражнения, учебни практики и стажове, както и чрез самостоятелна подготовка. През първите шест семестъра се изучават основни и общоинженерни дисциплини, а в следващите 3 семестъра – специализиращи. В ІХ семестър обучението е в един от двата избираеми профила – „Хидротехнически съоръжения“ или „ВЕЦ и деривационни съоръжения“. Към специалните дисциплини се разработват курсови проекти, спомагащи за практическото обучение в областта на проектирането.

Випускниците от специалността
Завършилите студенти получават степента „магистър“ с професионална квалификация „строителен инженер по „Хидротехническо строителство“ и могат да работят като: проектанти; специалисти в експлоатационни предприятия; изследователи в научни институти; преподаватели в университети или професионални гимназии; експерти в министерства или в местни администрации; консултанти в бюра и фирми; технически ръководители; Придобилите степен „магистър“ могат да продължат обучението си у нас или в чужбина за научно-образователната степен „доктор“.

квалификационна характеристика

Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ – www.uacg.bg.

Академичната учебна година обхваща два семестъра – зимен и летен – всеки с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики. Зимната ваканция е около една седмица, а лятната е с продължителност от месец и половина през месец август и първата половина на септември.