Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Софтуерни технологии в строителството

Софтуерни технологии в строителството

 Обучението в магистърската програмапо „Софтуерни технологии в строителството” с образователно-квалификационна степен „магистър” има за цел да подготви специалисти за професионална изява като експерти, консултанти и софтуерни разработчици на информационни системи с фокус върху инвестиционния процес в строителството.

С развитието на информационните технологии има нужда от все повече специалисти с компетенция както върху бизнес процесите, управлявани от различни информационни системи в строителството, така и върху внедряването, администрирането и разработването на модули върху тези системи.

Съвременните специалисти от всички технически дейности (включително и в строителството) трябва да имат изключително висока квалификация като потребители, но също така и като специалисти, разбиращи процесите, които стоят зад системите. Една от най - актуалните задачи е добавяне на функционалности към вече съществуващите системи,както и интеграциятамежду тях.

Завършилите магистърската програма по "Софтуерни технологии в строителството" ще могат да се реализират като специалисти в областта на web технологиите, бази данни, инженерно моделиране и създаване на инженерни математически модели, компютърни системи в строителството, строително - информационно моделиране ( BIM ), както и като специалисти при работа с програмни продукти в областта на строителното инженерство, архитектурата и геодезията.

Придобита квалификация след успешно з авършване на програмата: магистър по софтуерни технологии в строителството, образователно - квалификационна степен „магистър”. Продължителност на програмата: четири семестъра (три учебни и един дипломен). Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5 “ Технически науки ” със среден успех от дипломата за висше образов ание най - малко добър.