Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Пространствено планиране

Пространствено планиране

Магистърска програма по Пространствено планиране в Архитектурния факултет, предназначена за студенти със завършена степен на висше образование – редовна форма, обучение срещу заплащане

Предназначение на програмата: В съответствие с Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г., актуализиран през 2011 г.), програмата е ориентирана към следните кате гории студенти с придобито висше образование „ бакалавър “ или „ магистър “ от направления:  Администрация и управление  Архитектура, строителство и геодезия (без завършилите сп ециалностите Архитектура и Урбанизъм)  Биологически науки  Горско стопанство и туризъм  Енергетика  Икономика  Информатика и компютърни науки  История и археология  Комуникационна и компютърна техника  Науки за земята  Национална сигурност  Обществени комуникации и информационни науки  Политически науки  Право  Социология, антропология и науки за култ урата  Транспорт, корабоплаване, авиация

Перспективи за професионална реализация:
Завършилите програмата ще могат да се реализират като експерти, изследователи и
консултанти в публичния сектор, в звената на държавната и общинската администрация, в частния сектор и в неправителствени организации в условията на нарастващите обществени потребности за интер-,  мулти- и трансдисциплинен диалог и сътрудничество за устойчиво управление, устройство и ползване на националната територия. Програмата е полезна и за работещи в горепосочените сектори за развитие и актуализиране на знанията и уменията им в областта на пространственото планиране и управление с оглед подобряване на професионалната им ефективност и кариерното им развитие.
Придобита квалификация след успешното завършване на програмата:
специалист по пространствено и градско планиране.
Съгласно чл.10, 12, 13 от ЗКАИИП завършилите програмата нямат право
на придобиване на ограничена или пълна проектантска правоспособност по устройствено планиране.