Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини

Дисциплини

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.01 EHYDbCBH Инженерна хидрология 3 Изпит доц. д-р инж. Стефан Модев
001.02 EHYDPRbCBH Проект по инженерна хидрология 2 Защита на проект доц. д-р инж. Стефан Модев
002.00 MSSbCBH Мелиоративно почвознание 4 Изпит гл.ас. д-р инж. Ангелина Даскалова
003.01 HYDbCBH Хидравлика 3 Изпит проф. д-р инж. Богдан Казаков
003.02 HYDPRbCBH Проект по хидравлика 2 Защита на проект проф. д-р инж. Богдан Казаков
004.00 EHMCbCBH Икономика на хидромелиоративното строителство 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Стефан Цонев
005.00 WEIbCBH Водостопански изследвания 3 Изпит доц. д-р инж. Красимир Петров
006.00 AGROMbCBH Агромелиорации 2 »» гл.ас. д-р инж. Ангелина Даскалова
007.01 ISSbCBH Напоителни системи и съоръжения 2 »» доц. д-р инж. Красимир Петров
007.02 ISSPRbCBH Проект по напоителни системи и съоръжения 2 »» доц. д-р инж. Красимир Петров
008.01 HSTbCBH Хидротехнически съоръжения 2 »» доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова
008.02 HSTPRbCBH Проект по хидротехнически съоръжения 1 »» доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова
101.00 MSSPbCPH Учебна практика по мелиоративно почвознание 1 Зачот гл.ас. д-р инж. Ангелина Даскалова
201.00 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
006.00 AGROMbCBH Агромелиорации 1 Изпит гл.ас. д-р инж. Ангелина Даскалова
007.01 ISSbCBH Напоителни системи и съоръжения 2 Изпит доц. д-р инж. Красимир Петров
007.02 ISSPRbCBH Проект по напоителни системи и съоръжения 2 Защита на проект доц. д-р инж. Красимир Петров
008.01 HSTbCBH Хидротехнически съоръжения 2 Изпит доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова
008.02 HSTPRbCBH Проект по хидротехнически съоръжения 2 Защита на проект доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова
009.01 DRSbCBH Отводнителни системи, корекции на реки и съоръжения 3 Изпит доц. д-р инж. Момчил Василев
009.02 DRSPRbCBH Проект по отводнителни системи, корекции на реки и съоръжения 2 Защита на проект доц. д-р инж. Момчил Василев
010.01 PSIDbCBH Мелиоративни помпени станции 3 Изпит гл.ас. д-р инж. Петър Филков
010.02 PSIDPRbCBH Проект по мелиоративни помпени станции 2 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Петър Филков
011.01 IRRGbCBH Хидромелиорации на зелени площи и спортни терени 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Димитър Георгиев
011.02 IRRGPRbCBH Проект по хидромелиорации на зелени площи и спортни терени 1 Защита на проект доц. д-р инж. Димитър Георгиев
012.01 EIDSbCBH Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда 2 »» доц. д-р инж. Димитър Георгиев
013.01 OMHMbCBH Организация и управление на ХМС 2 »» доц. д-р инж. Росица Петрова
102.00 CHbCPH Учебна практика по компютърни методи в хидравликата 1 Зачот гл.ас. д-р инж. Весела Захариева
103.00 FTbCPH Производствена практика 2 Зачот
104.00 IDSbCPH Специална практика (запознаване с хидромелиоративни обекти) 1 Зачот гл.ас. д-р инж. Ангелина Даскалова
201.02 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов
202.00 MBFbFBH Управление на строителна фирма 1 Текуща оценка гост-проф. д-р инж. Фридер Зибер
203.00' FEMbFBH Метод на крайните елементи 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Александър Трайков
204.00 STDEAbFBH Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката 1 Текуща оценка проф. д.м.н. Тодор Гичев
205.00 MSbFBH Математическа статистика 1 Текуща оценка гл.ас. д-р Юлиана Бонева
206.00 MBFTbFPH Факултативна практика по управление на строителна фирма 1 Текуща оценка гост-проф. д-р инж. Фридер Зибер

2 Курс, 3 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
012.01 EIDSbCBH Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда 2 Изпит доц. д-р инж. Димитър Георгиев
012.02 EIDSPRbCBH Проект по експлоатация на ХМС и опазване на околната среда 3 Защита на проект доц. д-р инж. Димитър Георгиев
013.01 OMHMbCBH Организация и управление на ХМС 2 Изпит доц. д-р инж. Росица Петрова
013.02 OMHMPRbCBH Проект по организация и управление на ХМС 3 Защита на проект доц. д-р инж. Росица Петрова
014.01 WPUbCBH Използване на водната енергия 2 Изпит доц. д-р инж. Росица Николаева
014.02 WPUPRbCBH Проект по използване на водната енергия 1 Защита на проект доц. д-р инж. Росица Николаева
015.01 WSSbCBH Водоснабдяване и канализация 2 Изпит гл.ас. д-р инж. Ирина Ангелова
015.02 HWSPRbCBH Проект по водоснабдяване и канализация 1 Защита на проект доц. д-р инж. Красимир Кукурин
016.00 HIWWbCBH Хидроинформатика във ХМС 2 Изпит проф. д-р инж. Мариана Мараджиева
017.00 AMIDSbCSH Автоматизация и модернизация на ХМС 3 Изпит проф. д.н. инж. Боян Боянов
017.01 DSSIbCSH Специални въпроси при отводнителни системи и корекции на реки 4 Изпит доц. д-р инж. Момчил Василев
017.02 DSSIPRbCSH Проект по специални въпроси при отводнителни системи и корекции на реки 3 Защита на проект доц. д-р инж. Момчил Василев
018.00 OISbCSH Оптимизация на напоителните системи 3 Изпит доц. д-р инж. Димитър Георгиев
018.00 ODSbCSH Оптимизация на отводнителните системи 2 Зачот доц. д-р инж. Момчил Василев
019.00 EMDbCBH Насипни язовирни стени 3 Зачот доц. д-р инж. Димитър Тошев
105.00 PDFTbCPH Преддипломен стаж 3 Зачот доц. д-р инж. Момчил Василев
201.03 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов
203.00'' FEMbFBH Метод на крайните елементи 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Александър Трайков
207.00 MMUWbFBH Управление и комплексно използване на водите 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Красимир Петров
208.00 REVbFBH Оценка на недвижими имоти 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Георги Андонов
210.00 ANNCbFBH Изкуствени невронни мрежи в строителството 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Мария Маврова-Гиргинова
211.00 REVPbFPH Факултативна практика по оценка на недвижими имоти 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Георги Андонов
212.00 AIWbFBH Приложни информационни технологии във водното строителство 2 Изпит ст.н.с.I ст. д-р инж. Румен Недков

2 Курс, 4 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
021.00 DW33bCBH Разработване на дипломна работа 30 Дипломна защита