Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Управление на водни ресурси / Дисциплини

Дисциплини

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
S03.01 SOIRbCBH Почви - характеристики и възстановяване 2 Изпит доц. д-р инж. Маргарита Мондешка
S03.02 SOIRPRbCBH Проект по възстановяване на почви 1 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Ангелина Даскалова

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
201.02 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов
203.00' FEMbFBH Метод на крайните елементи 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Александър Трайков
204.00 STDEAbFBH Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката 1 Текуща оценка проф. д.м.н. Тодор Гичев
205.00 MSbFBH Математическа статистика 1 Текуща оценка проф. д.м.н. Тодор Гичев

2 Курс, 3 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
018.00 WE_bCBH Икономика на водното стопанство 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Стефан Цонев
201.03 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов
203.00'' FEMbFBH Метод на крайните елементи 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Александър Трайков
2108.00 REVbFBH Оценка на недвижими имоти 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Георги Андонов
214.00 REVPbFPH Факултативна практика по оценка на недвижими имоти 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Георги Андонов