Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Архитектурна теория и критика / Новини /

Удължаване на срока за записване за двете нови магистратури на английски език към АФ

19.12.2013, Милена Металкова-Маркова

Срокът за подаване на документи за двете нови магистърски програми на АФ е удължен до 15 март 2014г. Архитектурният факултет на УАСГ стартира две нови надстроечни магистърски програми по архитектура на английски език от април 2014. Програмите са разработени по проект с договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07-0010 “Актуализиране на съществуваща учебна програма по архитектура и създаване на нова магистърска програма по архитектура на английски език” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА” с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" съфинансиран от Европейския социален фонд.

Едната е на тема "Архитектурна теория и критика" с ръководител доц. д-р арх. Георгий Станишев-ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", а втората фокусира вниманието върху "Съвременна архитектурна технология" и се ръководи от доц. д-р арх. Мариана Цветкова от катедра "Сградостроителство".

Двете програми включват 3 семестъра и условие за прием е наличие на магистърска степен по архитектура и добро владеене на английски език.

Описание на програмите и дисциплините вижте в прикачените файлове.

За въпроси и повече информация моля пишете на доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова- ръководител на проекта - metalkova_far@uacg.bg