Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Дескриптивна геометрия

Дескриптивна геометрия

Чрез дескриптивната геометрия студентите получават знания за основните проекционни методи-Монжова проекция, аксонометрия и котирана проекция, които дават на бъдещите инженери интелектуалната способност за възприемане на пространството и принципите за графичното му представяне. Изучават се методи за изобразяване на тела, за равнинни сечения на тела и взаимно пресичане, за изобразяване на части от земната повърхност.

Конспекти


Правила за заверка