Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Водоснабдяване и канализация / Дисциплини /

Водно строителство

Водно строителство
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Игнат Игнатов

В дисциплината се разглеждат конструктивното оформяне, хидравличното и статичното оразмеряване на: корекции на реки извън населени места; корекции на реки в населени места; водно-електрически централи; язовирни стени; хвостохранилища; безязови и язови водохващания и утайници; напоителни и отводнителни системи; хидротехнически тунели и канали; пристанищни съоръжения.