Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Хидромеханика

Хидромеханика
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидравлика и хидрология
Водещ преподавател проф. д.т.н. инж. Емил Маринов
Допълнителен език английски

Разглеждат се физикомеханични свойства на идеалните и реалните течности. Хидростатични налягане и равновесие на течност, напор, хидростатичен натиск върху равнинни фигури. Кинематика и динамика на идеална течност - уравнения на Ойлер, уравнения на Навие-Стокс, континюитетно уравнение. Теория на елементарната струйка. Уравнение на Бернули за идеална и реална течност. Теореми за кинетичната енергия и за количеството на движение. Потенциални течения. Потенциал на скоростта и токова функция. Обтичане на тела от флуиди.