Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения - английски / Дисциплини

Дисциплини

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Строителство на сгради и съоръжения - английски
Учебен план
Анотации

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.00 LAAGaCBC Линейна алгебра и аналитична геометрия 5 Изпит
002.00 MAN1aCBC Математически анализ - I част 6 Изпит
003.00 PACaCBC Програмиране и използване на изчислителните системи 4 Изпит
004.00 CEGaCBC Инженерно - строителна графика 2 Текуща оценка гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева
005.00 DEGaCBC Дескриптивна геометрия 4 Изпит гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева
006.00 EGEaCBC Инженерна геодезия 3 »»
007.02 TVaEBC Теория на ценностите 3 Текуща оценка ас. Анжелика Динкова
008.01 ENaEBC Английски език 2 »»
008.02 GEaEBC Немски език 2 »»
008.03 FRaEBC Френски език 2 »»
008.04 BULaEBC Български език за чуждестранни студенти 2 »»
009.00 SPOaCBC Физическо възпитание и спорт 1 »»

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
006.00 EGEaCBC Инженерна геодезия 3 Изпит
008.01 ENaEBC Английски език 3 »»
008.02 FRaEBC Френски език 3 »»
008.03 GEaEBC Немски език 3 »»
008.04 BULaEBC Български език за чуждестранни студенти 3 »»
009.00 SPOaCBC Физическо възпитание и спорт 1 Зачот
011.00 MAN2aCBC Математически анализ - II част 6 Изпит
012.00 TM1aCBC Теоретична механика - I част 5 Изпит проф. д-р инж. Петър Павлов
013.00 CAEaCBC Автоматизация на инженерния труд 3 Текуща оценка
014.00 TMEaCBC Обща теория на пазарното стопанство 2 Текуща оценка доц. д-р Анета Маричова
015.00 CHCEaCBC Химия в строителството 2 Текуща оценка
016.00 PHSaCBC Физика 4 »»

2 Курс, 3 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
008.01 ENaEBC Английски език 2 »»
008.02 GEaEBC Немски език 2 »»
008.03 FRaEBC Френски език 2 »»
008.04 BULaEBC Български език за чуждестранни студенти 2 »»
009.00' SPOaFBC Физическо възпитание и спорт 1 »»
016.00 PHSaCBC Физика 4 Изпит
017.00 AMATHaCBC Приложна математика 5 Изпит
018.00 TM2aCBC Теоретична механика - II част 4 Изпит проф. д-р инж. Петър Павлов
019.00 EGHGaCBC Инженерна геология и хидрогеология 4 Изпит
019.01 FTEGHGaCPC Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология 1 Зачот
020.00 CLAWaCBC Строително право 2 Текуща оценка
021.00 BMTaCBC Строителни материали 3 »» доц. д-р инж. Румяна Хаджиева-Захариева
022.00 SMTaCBC Съпротивление на материалите 5 »» проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова

2 Курс, 4 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
008.01 ENaEBC Английски език 2 Текуща оценка
008.02 GEaEBC Немски език 2 Текуща оценка
008.03 FRaEBC Френски език 2 Текуща оценка
008.04 BULaEBC Български език за чуждестранни студенти 2 Текуща оценка
009.00' SPOaFBC Физическо възпитание и спорт 1 Зачот
021.00 BMTaCBC Строителни материали 5 Изпит доц. д-р инж. Румяна Хаджиева-Захариева
022.00 SMTaCBC Съпротивление на материалите 6 Изпит проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова
023.01 BCONaCBC Сградостроителство 2 Изпит гл.ас. д-р арх. Цветелина Даскалова-Иванова
023.02 BCONPRaCBC Проект по сградостроителство 2 Защита на проект гл.ас. д-р арх. Цветелина Даскалова-Иванова
024.01 ARCaCBC Архитектура 2 Изпит проф. д-р арх. Йордан Радев
024.02 ARCPRaCBC Проект по архитектура 2 Защита на проект доц. д-р арх. Екатерина Сентова
025.00 CONMACaCBC Строителни машини 4 Изпит доц. д-р инж. Калин Радлов
025.01 TCMaCPC Учебна практика по строителни машини 1 Зачот доц. д-р инж. Калин Радлов
026.01 RWEaCBC Железопътно строителство 2 Изпит
026.02 RWEPRaCBC Проект по железопътно строителство 2 Защита на проект

3 Курс, 5 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
027.00 STS1aCBC Строителна статика - I част 8 Изпит доц. д-р инж. Ирина Керелезова-Кожухарова
028.01 BINaCBC Строителни изолации 3 Изпит
028.02 BINPRaCBC Проект по строителни изолации 2 Защита на проект
029.00 CADCEaCBC Компютърни системи в строителството 4 Текуща оценка
030.01 ROCaCBC Пътно строителство 2 Изпит
030.02 ROCPRaCBC Проект по пътно строителство 2 Защита на проект
031.01 HWSaCBC Основи на хидравликата, водоснабдяването и канализацията 2 Изпит гл.ас. д-р инж. Емил Цанов
031.02 WSPRaCBC Проект по водоснабдяване и канализация 2 Защита на проект
032.01 SMFEaCBC Земна механика и фундиране 5 »»

3 Курс, 6 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
032.01 SMFEaCBC Земна механика и фундиране 3 Изпит
032.02 FOUNPRaCBC Проект по фундиране 3 Защита на проект
033.00 STS2aCBC Строителна статика - II част 5 Изпит доц. д-р инж. Соня Първанова-Йончева
034.00 FEMaCBC Метод на крайните елементи 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Добромир Динев
035.00 TEPaCBC Теория на еластичността и пластичността 5 Изпит доц. д-р инж. Добромир Динев
036.01 TPSaCBC Дървени и пластмасови конструкции 3 Изпит доц. д-р инж. Вътю Танев
036.02 TPSPRaCBC Проект по дървени и пластмасови конструкции 2 Защита на проект доц. д-р инж. Вътю Танев
037.01 BSTaCPC Учебна практика по строителни конструкции 2 Зачот доц. д-р инж. Николета Баракова
038.01 RECaCBC Стоманобетон 4 »» проф. д-р инж. Марина Трайкова

4 Курс, 7 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
038.01 RECaCBC Стоманобетон 5 Изпит проф. д-р инж. Марина Трайкова
038.02 RECPRaCBC Проект по стоманобетон 4 Защита на проект проф. д-р инж. Марина Трайкова
039.00 DYNSaCBC Строителна динамика и сеизмичен анализ 4 Изпит доц. д-р инж. Александър Таушанов
040.00 STBaCBC Устойчивост на строителните конструкции 3 Изпит проф. д-р инж. Георги Тодоров
041.00 CTE1aCBC Технология на строителството - I част 4 Изпит гл.ас. д-р инж. Катя Белева
042.00 ECONCaCBC Икономика на строителството 4 Изпит
043.01 PASaEBC Метод на граничното равновесие 2 Текуща оценка
043.02 INSISBaEBC Инженерни инсталации в сгради 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Калин Радлов
043.03 SCMaEBC Специални композитни материали 2 Текуща оценка
043.04 DBMaEBC Дълготрайност на строителните материали 2 Текуща оценка
043.05 UTTSbEBC Градско движение и проектиране на улици 2 Текуща оценка гл.ас. инж. Тодор Тодоров
043.06 ARNaEBC Архитектурни норми и похвати при проектиране на сгради и населени места 2
043.07 AMSaEBC Приложна математическа статистика 2 Текуща оценка
043.08 AEEaEBC Приложна електротехника 2 Текуща оценка
044.01 MTSTaCBC Метални конструкции 4 »» проф. д-р инж. Борислав Белев

4 Курс, 8 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.00 PFTaCPC Учебно - производствена практика 1 Зачот
044.01 MTSTaCBC Метални конструкции 3 Изпит проф. д-р инж. Борислав Белев
044.02 MTSTPRaCBC Проект по метални конструкции 2 Защита на проект проф. д-р инж. Борислав Белев
045.01 CTE2aCBC Технология на строителството - II част 3 Изпит гл.ас. д-р инж. Катя Белева
045.02 CTE2PRaCBC Проект по технология на строителството - II част 2 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Катя Белева
046.01 RCSSaCBC Стоманобетонни конструкции 4 Изпит проф. д-р инж. Марина Трайкова
046.02 RCSSPRaCBC Проект по стоманобетонни конструкции 3 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Иван Иванчев
047.01 RCBBaCBC Стоманобетонни мостове 3 Изпит проф. д-р инж. Димитър Димитров
047.02 RCBBPRaCBC Проект по стоманобетонни мостове 2 Защита на проект проф. д-р инж. Димитър Димитров
048.00 ITCaCBC Обследване и изпитване на строителни конструкции 3 Изпит доц. д-р инж. Борислава Николова
050.01 REEaEBC Недвижима собственост 2 Текуща оценка
050.02 MSTaEBC Зидани конструкции 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Николета Баракова
050.03 AGMaEBC Приложна геомеханика 2 Текуща оценка
050.04 SSFaEBC Стоманени конструкции oт тънкостенни формувани профили 2 Текуща оценка проф. д-р инж. Николай Рангелов
050.05 STDEAaEBC Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката 2 Текуща оценка
050.06 ANSaEBC Изследване на конструкции с ANSYS 2 Текуща оценка
050.07 MCIPaEBC Управление на инвестиционни строителни проекти 2 Текуща оценка

5 Курс, 9 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
051.01 OMCaCBC Организация и управление на строителството 4 Изпит
051.02 OMCPRaCBC Проект по организация и управление на строителството 2 Защита на проект
052.01 SRSaCSC Специални стоманобетонни конструкции 5 Изпит проф. д-р инж. Димитър Димитров
052.01 PSSaCSC Производство на метални конструкции 3 Изпит гл.ас. д-р инж. Станислав Райков
052.02 SRSPRaCSC Проект по специални стоманобетонни конструкции 3 Защита на проект проф. д-р инж. Димитър Димитров
052.02 PSSPRaCSC Проект по производство на метални конструкции 2 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Станислав Райков
053.01 SSTaCSC Специални стоманени конструкции 4 Изпит проф. д-р инж. Борислав Белев
053.01 PRCCaCSC Производство на стоманобетонни елементи 3 Изпит доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
053.02 SSSPRaCSC Проект по специални стоманени конструкции 2 Защита на проект проф. д-р инж. Борислав Белев
053.02 PRCCPRaCSC Проект по производство на стоманобетонни елементи 2 Защита на проект доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
054.01 SBRRaCSC Стоманени мостове 4 Изпит проф. д-р инж. Николай Рангелов
054.01 MECaCSC Производствени предприятия в строителството 2 Изпит доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
054.02 SBRPRaCSC Проект по стоманени мостове 2 Защита на проект
054.02 MECPRaCSC Проект по производствени предприятия в строителството 2 Защита на проект доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
055.00 ERD2aCSC Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия - II част 2 Изпит гл.ас. д-р инж. Иван Иванчев
055.00 MCCaCSC Мениджмънт на строителната фирма 2 Текуща оценка
056.00 LSEPaCSC Охрана на труда и околната среда 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
057.00 COFaCSC Корпоративни финанси 4 Изпит
058.02 CSCaEBC Стомано - стоманобетонни конструкции 2 Текуща оценка проф. д-р инж. Борислав Белев
058.03 CASaEBC Компютърен анализ на конструкциите 2 Текуща оценка
058.04 MCCaEBC Мениджмънт на строителната фирма 2 Текуща оценка
058.05 FDBaEBC Диагностика на повредите, ремонт и реконструкция на сгради 2 Текуща оценка проф. д-р инж. Марина Трайкова
058.06 LSEPaEBC Охрана на труда и околната среда 2 доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
058.07 QCAaEBC Контрол на качеството и приемане на строителните работи 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
058.08 FININWaEBC Довършителни работи в строителството 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
058.09 SERaEBC Сеизмична оценка, възстановяване и усилване на сгради 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Емад Абдулахад
058.10 FRSaEBC Пожароустойчивост на стоманени и дървени конструкции 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Вътю Танев
058.11 GDAaEBC Геотехническо проектиране съгласно европейските норми 2 Текуща оценка