Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Водоснабдяване и канализация / Новини /

Кандидатстване за обучение по програма “ЕРАЗЪМ” за учебната 2013 – 2014 г.

20.02.2013, ЦМДМ

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за кандидати за обучение в Европейски университети през учебната 2013-2014 г.

Кандидатите трябва да са редовни студенти във 2- ри, 3-ти или 4-ти курс за магистърските програми или 2-ри или 3-ти за бакалавърските през учебната 2012-2013 в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4 от завършените семестри. Към началото на 2013-2014 учебна година следва да отговорят на изискванията за записване в по-горен курс. Списъците с университетите с договорираните бройки по специалности са обявени на информационните табла на съответните факултети.
Кандидатстването става със Заявление за избор на университет и Справка за среден успех от завършените семестри. Езиковите знания се доказват с резултат от положен специализиран езиков изпит в УАСГ или официален сертификат. Нивото на владеене на чужд език , различен от английски, немски и френски се доказва със сертификат, диплома за средно образование или друг официален документ. Изисквано минимално ниво В1 по Европейската езикова рамка.
Посочените документи трябва да се подадат в ЦМДМ, каб. 206 на Ректората до 12 часа на 04 март 2013 г. Бланки на горните документи се намират в Интернет-страницата на УАСГ (www.uacg.bg) – Международна дейност - Международни образователни програми – “Еразъм” – Правилник и документи - Приложение 4.2. и  Приложение 4.3.
Цялата следваща комуникация с кандидатите ще се извършва по електронната поща. Класирането ще бъде обявено в интернет – страницата на УАСГ и на таблото до каб. 206 в Ректората на 13.03.2013 г.
Цялата информация и указания се намират в Интернет-страницата на УАСГ (www.uacg.bg) – Международна дейност - Международни образователни програми – “Еразъм”.