Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

проф. д-р инж. Дарина Нитова

Факултет по транспортно строителство - Зам.-декан по научна и международна дейност

Факултет по транспортно строителство, Железници

проф. д-р инж. Дарина Нитова
Кабинет Б753
Телефон 9635245/563
E-mail d_nitova@hotmail.com

Лекционни курсове

Гари, гарови съоръжения и железопътна експлоатация

Образование

1989-1994 Висш институт по архитектура и строителство, Строителен инженер по транспортно строителство - профил железопътно строителство, магистър

2001-2006 Университет по архитектура, строителство и геодезия, Доктор по научна специалност 02.15.11 "Проектиране и строителство на железни пътища и съоръжения", тема: "Оптимизиране на коловозното развитие на гарите при високи скорости но движение"

Езици

немски, английски

Научни интереси

Високоскоростни железопътни линии

Проектиране и строителство на жп линии, метро

Горно строене на железния път

Железопътни гари Експлоатация на жп линии

Членство

От 1995 – Национално сдружение - общество на инженерите по железния път.

От 1995 – Член на UEEIV (Европейски съюз на железопътните инженери).

Участие в научно-изследователски проекти

1994 Шениране и репериране на жп участъка Сестримо-Белово, НИС на ВВТУ, колектив с ръководител проф. Костадинов; 2000 Шениране и репериране на жп участъка Подуяне-Искър, НИС на ВТУ

Участие в международни проекти

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - проект ПРО - СТАРТ, главен координатор

Научни и академични длъжности

1995 - 2002 София, ВТУ "Т. Каблешков", кат. "Тр. строителство", асистент, ст. 2002 София, УАСГ, кат. "Железници", гл. асистент

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Железен път, Коловоз, Релса, Траверса, Баласт Високоскоростни жп линии, План, Надлъжен профил, Напречни профили Проектиране на жп гари

Публикации

1.Нитова Д. „Особени места в коловозните развития”, XI НКМУ “ТЕМПТ 2001 – транспортът на XXI век” на ВТУ “Т.Каблешков”, София; 2.Б. Иванов, Д. Нитова „Особености на текущото поддържане на железния път в хоризонтални криви”, XI НКМУ “ТЕМПТ 2001 – транспортът на XXI век” на ВТУ “Т.Каблешков”, София; 3.Тасев Й., Д. Нитова „Да използваме рационално капиталните вложения”, в-к Железничар, бр. 36, 37/2002 4.Нитова Д. „Реконструкция на железопътни гари при електрификацията им”, ЮНКМУ на ВСУ „Любен Каравелов”, София 5.Нитова Д. „Техническо осигуряване безопасността на движението през железопътни прелези”, ЮНКМУ на ВСУ „Любен Каравелов”, София 6.Тасев Й., Д. Нитова, Д. Дичев, „Показатели на стрелковите развития – важен критерии за оценка на проектите за проектите за жп гари”, списание „Железопътен транспорт” 4/2004; 7.Тасев Й., Д. Нитова, Д. Дичев, „Определяне на оптималното разположение на гарите по реконструираните железопътни линии за високи скорости”, списание „Железопътен транспорт” 11-12/2004; 8.Тасев Й., Д. Нитова, Д. Дичев, „Релсов път върху монолитна основа – принос за повишаване на екологичната чистота на железопътния транспорт” – Научно-техническа конференция с международно участие на ТУ Варна, Еко Варна 2004 г. 9.Тасев Й., Д. Нитова, „Конструиране на междуколовозни съединения при повишени скорости на движение” - Научна конференция с международно участие на ВСУ „Л. Каравелов” 2005 г. 10.Нитова Д. „Реконструкция на железопътните гари и влиянието и върху тяхната експлоатационна дейност”- Научна конференция ВСУ „Л. Каравелов” 2005 г. 11.Тасев Й., Д. Нитова, „За пестеливо ползване на площите за гарови коловозни развития” – Научно-техническа конференция с международно участие на ТУ Варна, Еко Варна 2005 г.; 12.Tasev Y., D. Ditchev, D. Nitova, J. Böttcher “Die Wiederbelebung der Traditionen des Orient-Expresses durch Modernisierung der internationalen Eisenbahnverbindungen“- 20th Dresden Conference of Traffic and Transportation Scienses 13.Нитова Д., „Съвременни изисквания към гаровите коловозни развития” списание „Железопътен транспорт” бр. 10/2005 г. 14.Нитова Д. „Преустройство на междинните железопътни гари” –Научна конференция на ВТУ „Тодор Каблешков” 15.Нитова Д. „Осигуряване безопасността на влаковото движение при стихийни природни явления” – Научна конференция с международно участие ВСУ`2006`ВСУ 16.Нитова Д. „Осигуряване безопасността на влаковото движение при тежки зимни условия” - Научна конференция с международно участие ВСУ`2006`ВСУ 17.Нитова Д. „Екологични изисквания към железопътните линии” – Научна конференция на ВТУ „Тодор Каблешков” 18.Тасев Й., Д. Нитова „Да възродим традициите в тунелното строителство” – сп. „Строителство” 6/2006 г. 19.Тасев Й., Д. Дичев, Д. Нитова „Съвременни тенденции при реконструкция на гарите” - сп. Железопътен транспорт” бр.2/2007г. 20.Нитова Д. „Високоскоростно влаково движение и пътят му към Югоизточна Европа” – Юбилейна научна конференция 65 години УАСГ; 21.Нитова Д. „Защита на железопътните линии от снежни лавини” – Научна конференция на ВСУ „Любен Каравелов”; 22.Тасев Й., Д. Нитова „Избор на целесъобразни типове стрелки при реконструкция на гарите” - Научна конференция на ВСУ „Любен Каравелов”; 23.Тасев Й., Д. Нитова „Разширяване на комбинираните превози – принос за решаване на екологичните проблеми в транспорта” – Научна конференция на ТУ Варна „Еко 2007”; 24.Оптимизация на коловозното развитие на интермодалните терминали – сп. „Железопътен транспорт” бр. 5/2007 г.; 25.Мероприятия на Пътното стопанство на БДЖ осигуряващи безопасността на движение на влаковете – Научна конференция на ВТУ „Тодор Каблешков” 26.Актуализирани методи за определяне броя на коловозите във влакообразуващите гари при повишени скорости на движение – Научна конференция на ВТУ „Тодор Каблешков” 27.Тунелното строителство – един от основните фактори при изграждане на високоскоростните железопътни магистрали – сп. „ Железопътен транспорт” 28.Тасев Й., Д. Нитова, „Гари, гарови съоръжения и железопътна експлоатация” – издателство на УАСГ, 2007г. 29.Нитова Д. „Сигурност на железния път при високи температури” – сп. „Железопътен транспорт” бр. 9/2008 г.; 30. Тасев Й., Д. Нитова, Д. Дичев „Перспективи за развитие на железопътните гари” – сп. „Железопътен транспорт” бр. 7,8/2009 г.; 31.Д. Нитова „Основни направления за развитие на железопътните гари” Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009;

Книги