Начало / Преподаватели / Приключили процедури /

Конкурс за професор към катедра "Масивни конструкции" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции")

13.01.2012

Със Заповед на Ректора на УАСГ No 707/ 17.11.2011г. са назначени специалисти за членове на научно жури.

В приложените материали са представени списък с публикации и техните резюмета на кандидата- доц. д-р инж. Атанас Андонов Георгиев, както и рецензии и становища на членовете на научното жури.

 Източник: катедра "Масивни конструкции"