Home / Become a Student / Regular / Parttime Courses / Timetable / Foreign language exams

Foreign language exams

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ПО НЕМСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Кандидатите за изучаване на специалностите Хидростроителство и Транспортно строителство на немски език и Строителство на сгради и съоръжения на английски език трябва да владеят съответния чужд език на ниво езикова гимназия с преподаване на немски, съответно английски език.
Кандидатстудентският изпит е писмен и анонимен с продължителност 3 часа и се оценява с "ДА" – "издържал" и "НЕ" – "не издържал".
Изпитът включва следните компоненти:
• Лексико-граматичен тест в размер на 2 печатни страници;
• Слушане с разбиране на текст с размер 1 печатна страница. Текстът се чете на кандидатите два пъти, като след първото протичане на текста кандидат-студентите получават въпросите към него в писмен вид.
• Превод от немски, респ. английски език, на български език на научнопопулярен текст в размер на ½ печатна страница.
Материалът по чужд език е съобразен с учебното съдържание в езиковите гимназии.