Home / Education / Postgraduate Studies / Closed procedures /

публичната защита за присъждане на образователна и научна степен «доктор» на инж. Мирослав Георгиев Тодоров.

14.07.2011