Home / Education / Postgraduate Studies / Closed procedures /

Признаване на придобита в чужбина ОНС"Доктор" на инж. Борислав Д.Христов

20.10.2011

На основание на Заповед на Ректора № 475 от 30.06.2011 започна процедура по признаване на придобита в Техническия униревситет Дрезден, Германия ОНС "Доктор"

Комисия в състав - Председател - доц. д-р арх. Боян Георгиев – Заместник ректор по МССК и
Членове: доц. д-р инж. Стойо Тодоров – Декан на Факултет по Транспортно строителство и
доц. д-р инж. Петър Стефанов. – ръководител на катедра „.Пътища“ към ФТС” разгледа представените от заявителя документи и с Протокол от 12.10.2011 г. препоръча на Факултетния съвет на Факултета по транспортно строителство да признае получената от инж. Борислав Димитров Христов ОНС "Доктор".