Home / Education / Postgraduate Studies / Closed procedures /

Публична защита на докторската дисертация на гл.ас.инж. Борислав Александров, докторант към катедра „Висша геодезия”- Геодезически факултет

16.05.2011, Факултет по геодезия

Публичното заседание на научното жури за защита на докторската дисертация на гл.ас.инж. Борислав Александров, докторант към катедра „Висша Геодезия”, ще се проведе на 16 юни 2011 г., от 16:00 ч в зала 520, Ректората на УАСГ.

Тема на докторската дисертация:
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ОСТРОВ ЛИВИНГСТЪН, АНТАРКТИКА
 

Гл.ас.инж. Борислав Александров е зачислен като свободен докторант към катедра „Висша геодезия“ в Геодезическия факултет на УАСГ през октомври 2005 г със заповед на Ректора на УАСГ № 691/29.09.2005 г.
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на заседание на разширен катедрен съвет към катедра “Висша геодезия”, проведено на 26.01.2011 г.
Научното жури за разглеждане на дисертационния труд във връзка с присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност 02.16.01 „Обща, висша и приложна геодезия” е прието на заседание на Факултетния съвет на Геодезическия факултет (Протокол 6/03.05.2011 г.) и е назначено със заповед на Ректора 346/05.05.2011 г в състав:

Проф. д-р Христо Пимпирев
Проф. д-р инж. Ценко Ценков
Проф. д-р инж. Андрей Андреев
Доц. д-р инж. Славейко Господинов
Доц. д-р инж. Васил Вълчинов

На свое заседание журито избра за председател доц. д-р инж. Славейко Господинов, а за рецензенти - проф. д-р инж. Ценко Ценков и доц. д-р инж. Васил Вълчинов.