Начало / За Университета / Синдикати / УС към ФУНИС

УС към ФУНИС


 

Фото галерия

  • На екскурзия до Перперикон и Татул- светилището на Орфей, май 2010
  • Удостоверение

Колективен трудов договор 2016 год.

Допълнително споразумение от 14.03.2017

Допълнително споразумение от 01.08.2017

Допълнително споразумение от 20.10.2017

Приложения към КТД 2016

  

АКТУАЛНО:

         На 05.10.2018 г. на заседание на ръководствата на Синдикалните организации в УАСГ се подписа писмо до Ректора за входиране на общ (съгласуван) проект на КТД, за започване на преговори съгласно изискванията на Кодекса на труда.
         Исканията на Синдикалните организации в УАСГ са за повишаване на основните трудови възнаграждения със 100 лв. и на допълнителните трудови възнаграждения за придобита ОНС „доктор“ с 50 лв., считано от 01.11.2018 г., и са продиктувани, от следните съображения:

  1. Непровелите се преговори за повишаване на трудовите възнаграждения в УАСГ предвид повишения размер на МРЗ от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018 г.;
  2. Очакваното повишаване на размера на МРЗ от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г.;
  3. Достигането до средните равнища на размера на допълнителните възнаграж-дения за ОНС „доктор“ за 11 висши училища, обучаващи предимно в област¬та на техническите науки, а именно 250 лв.; 
  4. Очакваното повишение с 10% на месечните възнаграждения на служителите от бюджетния сектор (служители от системата на средното образование, МВР, МО и др.).

        На 19.10.2018 г. започнаха преговорите между Синдикалните организации в УАСГ и Ректора за приемане и подписване на нов КТД и увеличение размера на основните работни заплати.


         Източник: инж. Бойко Кияков – ВРИД Председател на УС – ФУНИС при УАСГ

Колективен трудов договор (2018-2019 г.)

 До всички, работещи по трудов договор към УАСГ

Съгласно т. 4 на подписания Колективeн трудов договор (КТД) на УАСГ, той е приложим за:

- преподавателите, служителите и работниците, членове на синдикалните организации, страна по договора, за времето, през което те членуват в тях;

- присъединилите се несиндикални членове по реда на чл. 57 ал. 2 от Кодекса на труда.

Присъединяването се извършва въз основа на подадено писмено заявление до работодателя или до синдикалните организации, страна по договора. Неприсъединилите се не ползват правата по КТД.

 Заявление за приемане във ФУНИС.

- Спаска Петрова – домакин - за заявления до Университетския синдикат (каб. 181 сграда Ректорат, тел.: 418).