Начало / Наука и проектиране / Направление "Оценяване съответствието на строителните продукти и издаване на БТО"

Направление "Оценяване съответствието на строителните продукти и издаване на БТО"

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 


Направление “Оценяване съответствието на строителните продукти и издаване на БТО” към ЦНИП при УАСГ е създадено с решение на Академичен съвет от 18.12.2002 г.
Дейностите на Направлението са:

  •  Оценяване съответствието на строителните продукти с националните изисквания
  • Определяне и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти (CPR)
  •  Издаване на Български Технически одобрения (БТО)

 

 

 

ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

 


ЦНИП при УАСГ е оторизиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с Разрешение № РОССП - 15 /15.09.2016 г. за оценяване съответствието на строителни продукти с националните изисквания на следните групи строителни продукти:

  • Бетон
  • Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS);
  • Стоманени продукти за армиране на стоманобетонни конструкции

Подаване на заявка за оценяване на съответствието или първоначално изпитване на типа на продукта:
Заявката за може да бъде подадена по електронен път на Е-mail: dimbosh@abv.bg , по пощата или в ЦНИП.

 

УАСГ е нотифициран от Европейската комисия орган по Регламент (ЕС) №305/2011 под номер NB 2144 и оправомощен от МРРБ да извършва оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти - Разрешение № CPR 23-NB 2144/10.12.2015г.
Групите строителни продукти в обхвата на това разрешение са:
• Добавъчни материали за: бетон и разтвор; скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси; скални материали за хидротехническо строителство; трошен камък за железопътни линии; за асфалтови смеси и повърхностна обработка; пълнители за бетон, разтвор и инжекционен разтвор; пълнители за асфалтови смеси и повърхностна обработка
• Продукти за бетон, разтвор и инжекционен разтвор: химични добавки; продукти за предпазване и възстановяване на бетон
• Зидария и свързани продукти: блокове за зидария от I категория; индустриални разтвори, проектирани за зидария
• Системи/комплекти от гъвкави хидроизолационни покривни мембрани с механично закрепване
• Хидроизолационни мушами: влагонепроницаеми мушами за подземни хидроизолации, покривни мушами
• Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон, бетон с леки добавъчни материали, автоклавен бетон: плочи с кухини; фундаментни пилоти; мачти и стълбове; оребрени подови елементи; линейни конструктивни елементи; специални покривни елементи; подови плочи за подови системи; готови бетонни гаражи
• Продукти за пътно строителство: асфалтови смеси
• Геотекстил - геосинтетика, геотекстил, георешетки, геокомпозити, геомембрани, геомрежи, използвани за: прегради за течности и газове; защитен слой; дрениране и филтриране; армиране
• Строителни лепила: лепила за плочки
• Пластмасови анкери за употреба в бетон и зидария
• Външни топлоизолационни комбинирани системи/ комплекти с мазилка (ETICS)
• Комплекти/системи неносещ оставащ кофраж от кухи блокове или панели от изолационен материал, или понякога от бетон

 

 

ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ (БТО)

 

Българско техническо одобрение (БТО), съгласно чл. 9, от НУРВСПСРБ се издава за строителни продукти, които се произвеждат и влагат в строежи на територията на Р. България и:
• за които не съществуват европейски технически спецификации (хармонизирани европейски стандарти или национални технически спецификации, чиито номера са публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз)
• за които не съществуват български технически спецификации (национални стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, както и български национални стандарти или национални стандарти с еквивалентни на българските методи и изисквания)
• които се различават значително от европейските технически спецификации и от българските технически спецификации.
Процесът на издаване на БТО за даден строителен продукт включва следните етапи:
• подаване на заявка от производител или негов упълномощен представител по образец и документация за продукта;
• сключване на договор или отказ;
• провеждане на изпитвания и оценка на резултатите;
• разработване и издаване на БТО.

ЦНИП при УАСГ е оторизиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с Разрешение № БТО 03/15.09.2016 г. за издаване на български технически одобрения на следните групи строителни продукти:
• продукти за защита и ремонт на бетон;
• продукти за зидария;
• стенни покрития (рулони), облицовки на тавани, облицовъчни плочи и окачени тавани (комплекти);
• покривни покрития (плоски и профилирани листове, керемиди, каменни плочи и др.);
• продукти и системи/комплекти за хидроизолация;
• подови покрития;
• продукти и системи/комплекти за топлоизолация;
• геопродукти (геотекстил, геомембрани, геомрежи и др.);
• неносещи комплекти/системи за оставащ кофраж, на основата на кухи блокове или панели от изолационни материали и/или бетон;
• метални и пластмасови закотвящи устройства (анкери) за бетон и зидария;
• съединителни елементи за фуги на стоманобетонни и комбинирани конструкции, дилатационни фуги на мостове.
Подаване на заявка за издаване на БТО:
Заявката може да бъде подадена по електронен път на Е-mail: dimbosh@abv.bg, по пощата или в ЦНИП.

 

ОБЩИ ПРОЦЕДУРИ

 

ОП-ОСП по система 1,1+

ОП-ОСП по система 2+

ОП-ОСП по система 3

ОП-ОССПНИ (НУРВСПСРБ)

ОП-БТО

 

ЗАЯВКИ

 

Заявка за оценяване по система 1,1+

Заявка за оценяване по система 2+

Заявка за определяне на типа на продукта, оценяван по система 3

Заявка за оценяване съгласно НУРВСПСРБ

Заявка за издаване на Българско техническо одобрение

 

РЕГИСТРИ

 

Регистър на издадените сертификатите по НУРВСПСРБ

Регистър на издадените сертификатите по система 2+ (CPR)

Регистър на издадените протоколите от изпитване по система 3 (CPD)

Регистър на издадените протоколите от изпитване по система 3 (CPR)

Регистър на издадените Български технически одобрения (2013 - 2014)

Регистър на издадените Български технически одобрения (2015 - 2017)