Home / All News /

Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

11.06.2018, данаил недялков

КОНКУРС за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност “Архитектура на сградите, съоръжения, конструкции и детайли” за нуждите на катедра “Жилищни сгради”, обявен в ДВ № 12/06.02.2018 г.

1. Заповед № 90 /26.02.2018 г. на Ректора на УАСГ
2. Рецензия от проф. кл. кор. Ковачев
3. Рецензия от проф. Данов
4. Становище от проф.Генова
5. Становище от проф.Тихолов
6. Становище от проф.Гугов
7. Становище от проф.Троева
8. Становище от доц. Иванов
9. Резюмета на публикацииSource: катедра "Жилищни сгради"