Home / All News /

УАСГ набира кандидати за академична длъжност "асистент"

31.07.2018

 На основание Решение на Академичния съвет с Протокол №35/11.07.2018г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” както следва:

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, по професионално направление 4.5. Математика – един, за нуждите на катедра „Математика“ при Факултет по транспортно строителство, със срок на подаване на документите 3 (три) месеца;

в област на висше образование 5. Технически науки, по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност Обща, висша и приложна геодезия – един, за нуждите на катедра „Геодезия и геоинформатика“ при Геодезически факултет, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца; научна специалност Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения – един, за нуждите на катедра „Железници“ при Факултет по транспортно строителство, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца.

в област на висше образование 8. Изкуства, по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство – един, за нуждите на катедра „Рисуване и моделиране“ при Архитектурен факултет, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца.

 

Срокът започва да тече от датата на публикуване на обявата.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.:02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54

 Source: Човешки ресурси