Начало / Всички новини /

Публична покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

15.12.2016
Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр. София, в партньорство с Варненски свободен университет "Черноризец Храбър“, отправя публична покана за избор на асоциирани партньори във връзка с разработване на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност", Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии “, в областта на дигиталната архитектура.

Източник: Архитектурен факултет