Начало / Всички новини /

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" КЪМ КАТЕДРА "ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА" НА УАСГ

06.01.2017

Във връзка с обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионалното направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Обща, висша и приложна геодезия", обнародван в Държавен вестник, бр. 59/29.07.2016 г. и обявен в интернет страницата на УАСГ за нуждите на катедра „Геодезия и геоинформатика”, се обявяват списъкът с трудовете на кандидата д-р инж. Кристина Огнянова Микренска-Чернева, заповедта за назначаване на научно жури и изготвените рецензии и становища на членовете на научното жури.Източник: кат. Геодезия и геоинформатика