Начало / Всички новини /

АДБФП: BG16RFOP001-3.003-0009-С01 “Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“

06.01.2017

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014–2020 г.”

Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия

 

Днес (06.01.2017 г.), във връзка с изпълнението на проект №BG16RFOP001-3.003-0009-C02 "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от ОПРР 2014-2020 г., в Ректората на УАСГ (зала „Изток“), публично бяха отворени постъпилите предложения по първата обявена процедура, съгласно Закона за обществените поръчки.
 

Процедурата е с наименование "Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обекти: Блок 11–Западно крило (Ректорат), Блок 11а - Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) и прилежащото дворно пространство, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", ул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София; Физкултурен салон със сервизни помещения, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", ул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София“.
 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Университет по архитектура, строителство и геодезия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България