Начало / Всички новини /

П О К А Н А - ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ СТАРТА НА ПРОЕКТ № РД-02-37-1/3 / 19.09.2016г.

10.01.2017

Ректорът, проф. д-р инж. Иван Марков и Академичното ръководство на УАСГ - СОФИЯ имат удоволствието да Ви поканят
 

на

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ СТАРТА НА ПРОЕКТ № РД-02-37-1/3 / 19.09.2016г. „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република България”, ОПРР 2014-2020 г.

Дата и час на провеждане: 16.01.2017 г. от 11:00 ч.


Място на провеждане: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ 1, УАСГ - Ректорат, етаж 2, голяма заседателна зала
 

По време на срещата ще бъдат представени целите и дейностите по проекта, както и очакваните резултати.
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“, по Приоритетна ос 3 Регионална образователна инфраструктура, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансиранаЕвропейскиясъюзчрезЕвропейскияфондзарегионалноразвитие. ЦялатаотговорностзасъдържаниетонапубликациятасеносиотУниверситетапоархитектура, строителство и геодезия и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-20120 г.