Начало / Всички новини /

Обява за академична длъжност "асистент"

11.01.2017

УАСГ набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент”

 

На основание Решение на Академичния съвет с Протокол №13/14.12.2016г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” както следва: в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, по професионално направление 3.8. Икономика и научна специалност Политическа икономия (макроикономика) – един, за нуждите на катедра „Обществени науки“ при Факултет по транспортно строителство, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца. в област на висше образование 5. Технически науки, по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия и научна специалност Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли – един, за нуждите на катедра „Технология на архитектурата“ при Архитектурен факултет, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца.

 

Срокът започва да тече от датата на публикуване на обявата. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.:02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54