Начало / Всички новини /

Отваряне на предложенията по "Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в УАСГ", ОПРР 2014-2020 г.

27.02.2017

На 21.02.2017 г. в 12:00 часа, във връзка с изпълнението на проект №BG16RFOP001-3.003-0009-C02 "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от ОПРР 2014-2020 г., в Ректората на УАСГ (зала „Изток“), публично бяха отворени постъпилите в УАСГ предложения по третата обявена процедура по проекта, съгласно Закона за обществените поръчки.


Процедурата е с наименование " Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от ОПРР 2014-2020 г.“.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Университет по архитектура, строителство и геодезия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България