Начало / Всички новини /

Избор за ръководител на катедра „Транспортни съоръжения“

04.05.2017

В съответствие с изискванията на ЗВО и на „Правилник за управление“ на УАСГ, се открива процедура за избор на ръководител на катедра „Транспортни съоръжения“.

Условия за провеждане на изборната процедура:

1. Кандидатите за ръководител на катедра да представят в каб. Б13 (канцелария на катедра „Транспортни съоръжения“) до 16:00 часа на 22.05.2017 г. следните документи в запечатан плик:

 Изборна платформа;
 Творческа автобиография;
 Декларация за съгласие, изборната платформа и творческата автобиография да се обявят на публично място.

Документите се завеждат от конструктора на катедрата.

2. Изборните платформи и автобиографиите на кандидатите се обявяват на таблото на катедра „Транспортни съоръжения” и на интернет-страницата на УАСГ на 23.05.2017 г.

3. Дата за провеждане на избора – 30.05.2017 г. в 13:00 часа в кабинет Б3.

Изборна комисия:
доц. д-р инж. Петър Николов – Председател.
доц. д-р инж. Евелина Иванова
гл. ас. д-р инж. Иванка Топурова-Тодорова