Начало / Всички новини /

Обява за академична длъжност "асистент"

09.10.2017

 На основание Решение на Академичния съвет с Протоколи №№24/12.07.2017г. и 25/27.09.2017г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия и  научна специалност:

-  Строителни конструкции (мостове)  – един, за нуждите на катедра „Транспортни съоръжения“ при Факултет по транспортно строителство, със срок на подаване на документите 3 (три) месеца;

-    Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли  – един, за нуждите на катедра „Промишлени и аграрни сгради“ при Архитектурен факултет, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца.

 

Срокът започва да тече от датата на публикуване на обявата.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54