Начало / Всички новини /

ПОКАНА за публична защита на дисертационния труд на урб. Виргиния Симеонова

23.10.2017

 На 10.11.2017 г. (петък) от 16.30 ч. в зала 315, корпус А на УАСГ ще се проведена публична защита на дисертация на тема:

“УРБАНИСТИЧНИ АСПЕКТИ НА КОНВЕРСИЯТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ“

/в обхвата на средните градове от България/

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство ”.

 В приложените материали са представени заповед за назначаване на научно жури, автореферат, рецензии и становища от членовете на журито.