Начало / Всички новини /

Покана за защита на дисертационен труд на ас. инж. Ангел Зафиров Геренски

23.11.2017

На 30.11.2017 г. (четвъртък) от 15:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на докторант ас. инж. Ангел Зафиров Геренски на тема "Процес на ефективно управление на риска от наводнения след язовири" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност 05.02.21. “Организация и управление на производството /строителство/”
Научни консултанти: доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова, доц. д-р инж. Жулиета Манчева
 Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството"