Начало / Всички новини /

Съобщение от изборната комисия по провеждане на избор на ръководител на катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

27.03.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

На заседание на катедрения съвет на катеда „Пътища и транспортни съоръжения“ проведено на 15.03.2018 г. се откри процедура по избор на ръководител на катедрата. Избра се комисия по избора в състав:

Председател:  доц. Петър Николов

Членове:          доц. Лазар Георгиев

                          гл. ас. Ванина Кацарова

 

На свое заседание, проведено на 27.03.2018 г. изборната комисия прие следните условия за провеждане на избора, в съответствие с изискванията на ЗВО и на „Правилник за управление“ на УАСГ:


1. Кандидатите за ръководител на катедра да представят в канцеларията на катедра "Пътища
 и транспортни съоръжения“ при инж. Грета Георгиева до 16:00 часа на 11.04.2018 г. следните документи в запечатан плик:


            ØИзборна платформа; 
            Ø Творческа автобиография;
            Ø Декларация за съгласие изборната платформа и творческата автобиография  да се обявят на публично място.

 

Документите се завеждат от инж. Грета Георгиева.


2. Изборните платформи и автобиографиите на кандидатите се обявяват на таблата на катедра “Пътища
и транспортни съоръжения“ и на сайта на УАСГ на 12.04.2018 г.


3. Дата за провеждане на избора
19.04.2018 г. в 13:00 часа  в заседателната зала на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“.

 

 

27.03.2018 г.                                                                                                         


Изборна комисия

доц. д-р инж. Петър Николов – Председател

доц. д-р инж. Лазар Георгиев

гл. ас. д-р инж. Ванина Кацарова

Източник: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"