Начало / Всички новини /

Материали по процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на инж. Боян Чавдаров Борисов

14.09.2018, Катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води"

Материали по процедура за защита на дисертационен труд на тема: „Намаляване на разхода на електрическа енергия за помпи с променлива честота на въртене във водоразпределителни системи“ на инж. Боян Чавдаров Борисов за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 27.09.2018 г., от 14:00 часа, в зала 608, корпус „А” на УАСГ.

Материалите, свързани с дисертационния труд, са на разположение в канцеларията на катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на води”, кабинет А 413.