Начало / Всички новини /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, насрочен за 28.03.2018 г.

01.03.2019

 Утвърден със Заповед №78 / 18.02.2019 г.

Лого на УАСГ

О Б Я В А 

            Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС във връзка с чл.13 от ППЗДС и на основание Заповед №78/18.02.2019г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния обект:
- ОБЕКТ №1: структурна кабелна мрежа, изградена в блокове 35 и 36А, представляващи част от Студентски общежития на УАСГ, находящи се в гр.София, кв. Студентски град, за нейната поддръжка и предоставяне на достъп на телекомуникационни услуги до крайни клиенти - общо 404 броя стаи чрез рутер /модем/ с габаритни размери за оценката от 0,02 до 0,04 кв.м. всеки, както и по едно помещение във всеки блок за разполагане на активните мрежови устройства на бъдещият наемател при начална месечна наемна цена – 1 550 /хиляда петстотин и петдесет/ лв. с ДДС.

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:
1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред /влизане на територията на УАСГ, работно време, празници, кандидат-студентска кампания в УАСГ и др./,
2. наемателят няма право да ползва паркингите на УАСГ,
3. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
4. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
5. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 28.02.2019г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 22.03.2019г.
Депозитът за участие в търга за обекта е в размер на 1 550лв. /хиляда петстотин и петдесет лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
Депозитът за съответния обект трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 25.03.2019г.
Оферти за участие в търга се подават в срок до 27.03.2019г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а.
Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.
Търгът ще се проведе на 28.03.2019 г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Ректората - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, ет.2.
Телефон за контакт: GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.