Home / All News /

Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти

08.05.2018, Деканат на ГФ

ПРОЦЕДУРИ И ПРАВИЛА за изработване, оценяване и одобряване на учебни планове и учебни програми и за оценка на резултатите от обучението по всяка дисциплина в Геодезически факултет на УАСГ 

Тези процедури и правила са разгледани и приети на редовно заседание на Факултетния съвет на Геодезическия факултет, проведено на 11 февруари 2017 година, протокол № 62Source: Деканат на ГФ