Home / All News /

Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

11.06.2018, данаил недялков

Конкурс за заеманe на академична длъжност ”ДОЦЕНТ” по професионалното направление 8.2 Изобразително изкуство и по научната специалност Изкуствознание и изобразителни изкуства нуждите на катедра “Рисуване и моделиране”, обявен в ДВ, бр.12 от 06. 02. 2018 г.

Кандидат: ас. д-р Камен ЦВЕТКОВ

Материали:Source: катедра: Рисуване и моделиране