Home / All News /

Академична лекция на проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов в Университета в Ниш, Р. Сърбия

27.06.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Photo Gallery


На 22.06.2018 г. проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, ръководител на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към Факултета по транспортно строителство на УАСГ, изнесе академична лекция на тема „Поддържане на устойчива и безопасна пътна мрежа: пътната мрежа – часовникът на икономическия организъм на държавата“ в Университета в Ниш, Р. Сърбия.

Лекцията бе организирана по покана на заместник-декана на Факултета по инженерна инфраструктура и архитектура към Университета в Ниш – проф. д-р инж. Драгослав Стойич, и се проведе пред представители на академичните преподавателски, студентски и бизнес среди в Ниш. На лекцията присъстваха проф. д-р инж. Иван Марков - ректор на УАСГ, проф. д-р инж. Стойо Тодоров - заместник-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество на УАСГ, проф. д-р Весна Лопичич - заместник-ректор по международните въпроси на Университета в Ниш, проф. д-р Петар Миткович – декан на Факултета по инженерна инфраструктура и архитектура към Университета в Ниш, г-н Александър Миличевич – председател на Търговската камара в гр. Ниш и др. Проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов получи покана за участие в редакторския колектив на научното списание Facta universitatis – издание на Университета в Ниш.

Като ключов момент в лекцията бе очертана важността на пътната мрежа за държавността изобщо от гледна точка на предизвикателствата пред сигурността по пътищата и увеличаващия се брой пътни инциденти в световен мащаб от една страна, и на значимостта на развитата пътна инфраструктура в общ икономически и благоустройствен план, от друга. Бе подчертано, че във всички страни по света разходите за поддържане на инфраструктура са по-високи от инвестициите за изграждане на нови пътища и че следва разноските за подобряване на безопасността на движение по пътищата да се разглеждат като инвестиция, а не разход. Бяха детайлно разгледани дейностите по прилагане на съвременни технологии и ефективни материали за рехабилитацията, реконструкцията, превантивните и текущите ремонти като начина, по който е правилно да се грижим за изградената пътна мрежа в процеса на нейната експлоатация.

Специално място в лекцията бе посветено на актуалното развитите на пътната инфраструктура в България и Сърбия с анализ на силните и слабите страни на пътните мрежи в двете държави. Бяха разяснени основните принципи в развитието на пътната инфраструктура: устойчивост, свързаност, достъпност, стремеж да се предотврати високата цена на отложената поддръжка. Проф. д.ик.н. инж. Михайлов обърна особено внимание на показателите за изготвяне комплексна оценка на състоянието на пътната настилка. Акцент бе поставен на необходимостта поддръжката на пътищата да се разглежда като превантивно действие за устойчивото и безопасно състояние на пътната мрежа. Бяха разгледани съвкупните финансови, правни и технически мерки за поддържане на пътната мрежа, като фокусът падна на разнообразието от нови технологии и материали за тази цел, сред които укрепване на земното легло, редуциране дебелината на пътната конструкция, повърхностни обработки с цел постигане на равност, съвременни методи за ремонтиране на дупки и други ефективни технологии. Бе обърнато специално внимание на подготовката на пътни специалисти като важен фактор за реализиране на политиката по развитието и поддържането на пътната инфраструктура.Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"