Home / All News /

Публична защита на дисертационния труд на ас. инж. Владимир Попов

28.06.2018, катедра "Железници"

На 12.07.2018 г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в зала 301А ще се проведе публична защита на дисертация на тема: "Изследване геометричните параметри на железния път" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност: „Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения”, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия.Source: катедра "Железници"