Home / All News /

Назначаване на експерт по Проект: №BG16RFOP002-1.005-0294-C01 „Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна среда”

05.07.2018
„Прогам Консултинг“ ООД предлага иновативни услуги и подходи при работата си клиентите, и развива изледователска и научно-развойна дейност. В продължение на тази политика е целта на изпълнение на проект: „Разработка на иновативна услуга за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно така и в колаборативна среда“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Разработваната иновация представлява нова услуга в сферата на архитектурата в световен мащаб. Проектът ще се реализира в партньорство с Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия като основните дейности на партньора ще бъдат свързани с проучване, дизайн и прототипиране на заложената за разработване продуктова гама. В тази връзка Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия търси да назначи:
Експерт 9: Водещ специалист в сферата на параметричния и интериорния дизайн ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ: Постижения: Вид и равнище на образованието: висше образование „магистър“ в сферата на архитектурата и интериорния дизайн, научна степен „доктор“ (еквивалентни такива): за доказване, кандидата следва да представи следните документи: дипломи за завършено висше образование и придобита квалификация/сертификати/удостоверения и други от преминати специализации, обучения и пр.; Трудов опит: 4 години стаж по специалността: за доказване, кандидата следва да представи следните документи: копие на трудови, служебни и осигурителни книжки, копие на трудови или граждански договори, придружени със съответните им препоръки за добро изпълнение (референции) от работодател/ и и/или други приложими документи Специални умения: компютърна грамотност (Word, Excel, интернет и др.), ползване не чужди езици, опит в сферата на параметричния и интериорния дизайн При изпълнение на задълженията си носи отговорност за: поддържане на високо научно ниво в областта, в която работи, качеството на извършената работа, точното и срочно изпълнение на поставените задачи Функции: дава методични направления за разработка, напътства разработката на база опита си, прави преглед на получените резултати, непосредствено участва в провежданите изследвания и разработки, формира нови направления на изследванията и разработките, организира разработването на програми и проекти, определя методите и средствата, необходими за провеждане на изследванията и разработките, обобщава получените резултати, проверява и рецензира завършени разработки ги съгласува с останалите групи и звена, свързани с разработването на продукта, ръководи експерименталните проверки на резултатите и определя сферата на приложението им, приема и изпълнява задачи, свързани с плана за изпълнение на цялостния проект. Период на заетост, месеци: 23 месеца Часова заетост на ден: 4 Обявата е валидна за срок от 7 календарни дни.

Source: Деканат на АФ