Home / All News /

Обява за академична длъжност "главен асистент"

21.08.2018

 В държавен вестник брой 69/21.08.2018г. е публикувана следната обява:

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения за нуждите на катедра „Железници“ – един, със срок 2 (два) месеца от обнародването в “Държавен вестник”. 

Документи в Университета, гр. София, бул. “Хр. Смирненски” №1, отдел „Човешки ресурси“, сграда Ректорат, ет.2, кабинет №202, тел. 02/963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.Source: Човешки ресурси