Home / All News /

ПОКАНА за публична защита на дисертационен труд

27.08.2018, Деканат ГФ

На 27.09.2018 г. от 17:00 ч. в зала 316 на Ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Добромир Ганчев Филипов, редовен докторант към катедра "Фотограметрия и картография", на тема: “Спектрални методи за обработка на изображения в цифровата фотограметрия”, с научен ръководител доц. д-р инж. Нели Димитрова Здравчева Source: Деканат ГФ

Заповед РЕКТОР
Деканат ГФ