Home / All News /

Обява за академична длъжност " главен асистент"

31.08.2018

 В Държавен вестник брой 72/31.08.2018г. е публикувана следната обява:

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия - София, анулира обявление №7511 за обявяване на конкурси (ДВ,бр.67 от 2018г.) и обявява конкурси за главни асистенти,както следва:

в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия по дисциплините „Основи на архитектурното проектиране“ и „Основи на паркоустройството и ландшафтна архитектура“ за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ – един, със срок 2 (два) месеца;  по дисциплината „Изобразителни средства“ за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“  - един, със срок 2 (два) месеца; по дисциплината „Основи на архитектурното проектиране“ за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ – един, със срок 2 (два) месеца; по дисциплината „Инженерно - строителна графика“ за нуждите на катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно - строителна графика“ – един, със срок 2 (два) месеца; по научна специалност Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителството) за нуждите на катедра „Автоматизация на инженерния труд“ – един, със срок 2 (два) месеца;  по научна специалност Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика (строителна механика) за нуждите на катедра „Строителна механика“ – един, със срок 2 (два) месеца; за нуждите на катедра „Жилищни сгради“ – един, със срок 2 (два) месеца; за нуждите на катедра „Организация и икономика на строителството“ – двама, със срок 2 (два) месеца.

в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство по дисциплината „Моделиране“ за нуждите на катедра „Рисуване и моделиране“ – един, със срок 2 (два) месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи в Университета, гр. София, бул. “Хр. Смирненски” №1, отдел „Човешки ресурси“, сграда Ректорат, ет.2, кабинет №202, тел. 02/963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.Source: Човешки ресурси