Home / All News /

Материали по процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на инж. Боян Чавдаров Борисов

14.09.2018, Катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води"

Материали по процедура за защита на дисертационен труд на тема: „Оценка на агресивността и мероприятия за стабилизиране на водата в Софийската водоснабдителна система“ на инж. Румян Ценков Петков за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.12.2017 г. от 14:00 часа в зала 608, корпус „А”, ет.VI на УАСГ.

Материалите свързани с дисертационния труд са на разположение в канцеларията на катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на води”, кабинет А 413.