Home / All News /

Обява за академична длъжност "главен асистент"

09.10.2018

 В Държавен вестник брой бр.83/09.10.2018г. е публикувана следната обява:

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси за главни асистенти:

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, за нуждите на катедра „Физика“ – един, със срок 3 (три) месеца; 

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, за нуждите на катедра „Математика“ – два, със срок 2 (два) месеца;

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология (дескриптивна геометрия), за нуждите на катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно - строителна графика“ – един, със срок 2 (два) месеца от обнародването в “Държавен вестник”. 

Документи в Университета, гр. София, бул. “Хр. Смирненски” №1, отдел „Човешки ресурси“, сграда Ректорат, ет.2, кабинет №202, тел. 02/963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.Source: Човешки ресурси