Home / All News /

УАСГ набира кандидати за академична длъжност "асистент"

05.11.2018

 На основание Решение на Академичния съвет с Протокол №37/10.10.2018г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” (2 места) в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на катедра „Обществени сгради“ при Архитектурен факултет, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца.

 

Срокът започва да тече от датата на публикуване на обявата.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54