Home / All News /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ 2019/2020/ Програмни страни

06.11.2018

Център за международна дейност и мобилност /ЦМДМ/ обявява набиране на кандидати за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за академичната 2019-2020 г.

В срок до 15.01.2019 г. студентите подават в ЦМДМ, каб. 206, Ректорат, следните документи:


1. Формуляр за кандидатстване - попълва се електронно и се изпраща по мейл на aceint@uacg.bg. След това се разпечатва, подписва и оставя в каб. 206Р, ЦМДМ в посочения срок;


2. Справка за успех - удостоверяваща курса, степента на обучение и средния успех от следването до последен завършен семестър вкл. (не по-нисък от мн.добър 4,50); Попълва се от студента само с личните данни без да се изчислява успех и се предава в ЦМДМ. Справката по служебен път се изпраща на факултетната канцелария за изчисляване на успех. Дипломантите трябва да подадат документи преди явяване на дипломна защита. Докторантите представят копие от решението за зачисляване в докторантура;


3. Сертификат за владеене на чужд език - ниво мин. В2 (копие);


4. Уверение за статут на студента;


5. Писмо-покана от работодател (ако е приложимо, не е задължително при кандидатстване на първи етап)


За повече информация - Международна дейност/Еразъм+ Програмни страни/Студентска мобилност с цел практика: http://www.uacg.bg/?p=422&l=1

Желаещите да се явят на езиков изпит към Център по приложна лингвистика могат да заявят участие чрез попълване на приложеното заявление. Заявления за явяване на изпит се попълват и подават до 11.12.2018 г., в каб. 206Р, ЦМДМ. Графикът на изпитите ще бъде публикуван допълнително в сайта на УАСГ.
 Source: ЦМДМ