Home / All News /

Обява за заемане на академични длъжности

09.11.2018

 В Държавен вестник брой 93/09.11.2018г. е публикувана следната обява

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за доцент, за нуждите на катедра „Жилищни сгради“ – два, със срок 2 (два) месеца;

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за главен асистент по научна специалност Земна основа, фундиране и подземно строителство за нуждите на катедра „Геотехника“ – един със срок 2 (два) месеца;  

в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство за доцент по дисциплина Рисуване за нуждите на катедра „Рисуване и моделиране“ – един със срок 2 (два) месеца;

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,

професионално направление 4.5. Математика за доцент по научна специалност Геометрия и топология (дескриптивна геометрия) за нуждите на катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика“ – един, със срок 2 (два) месеца от обнародването в “Държавен вестник”. 

Документи в Университета, гр. София, бул. “Хр. Смирненски” №1, отдел „Човешки ресурси“, сграда Ректорат, ет.2, кабинет №202, тел. 02/963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.Source: Човешки ресурси